DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Gahn Kirr
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 6 October 2007
Pages: 173
PDF File Size: 6.22 Mb
ePub File Size: 17.43 Mb
ISBN: 173-4-57251-859-3
Downloads: 94620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zugore

Dranje ruku u definittivni omiljena je smicalica mukaraca koji ne ele da sudeluju u razgovoru. Razlike meu polovimaMuke ruke rotiraju blago prema napolje, dok enske ruke rotira-ju blago prema unutra.

Takoe, pomoi e vam i da ne plaite malu decui da vas okolina ne smatra namrgoenim matorim goveetom. Gest dlan navise modifikovao se kroz vekove i razvili su se dlanpodignut uvis, dlan na srcu i mnoge druge varijacije.

Kroz istoriju, otvoren dlan povezivao se s istinom, iskreno-u, odanou i pokornou.

Definitivni vodič kroz govor tela

U nekim zemljama, kao to su Malezija i Filipini, pokazivanje prstom prema nekoj osobi smatra se uvredom i ovaj gest se upotrebljava samo da bi se pokazivalo prema ivotinjama. Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Mi, meutim, smatramo da ova knji-ga tei da vam omogui to bolju spoznaju o komunikaciji s dru-gim ljudima, kako biste bolje razumeli njih, a time i sami sebe. Proitavi ovu knjigu, oseaete se kao da ste upravo pritisli prekida, upalili svetlo i videli ono to se oduvek nalazilo glvor.

Kad vidite da neko zauzima poloaj s prekrtenim rukama, logino je pretpostaviti da ste moda rekli nesto s im se ta osoba ne slae. Ljudi gla-de kosu ili glavu zato to ih je majka tako teila kad su bili deca. Ukoliko je osoba definitini potinjeni, gest dlan nanie smatra se pri-hvadjivim, budui da ste ovlaeni da ga upotrebite. Ukoliko, meutim, kae da se slae s onim to ste rekli, pre e biti da lae, zato to su njegove re-i i gestovi nepodudarni.

  COME SMETTERE DI FARSI LE PIPPE MENTALI PDF

Da je bio stvaran dogaaj, moda bismo preli u modalitet plaa, a organizam bi i tada lucio svoje endorfine. U osmehu zadovoljstva, ne samo da se uglovi usana povlae navie, ve se i miii oko oiju kontrahuju, dok osmeh koji nije izraz zadovoljstva ukljuuje samo nasmejane usne. Na primer, veina primata raa se sa sposobnou da sisa, pokazujui da je ona uroena ili genet-ski prenesena.

To je viestruki gest koji ima tri glavna dela: Novija istraivanja naih najbliih roaka meu primatima, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi.

Zato ene bolje zapaajuKad kaemo da neko poseduje “mo zapaanja” ili “intuiciju”, mi i ne znajui govorimo o njegovoj sposobnosti da raspoznaje govor tela drugih osoba i poredi te signale s onim verbalnim.

Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu teka primaoca. Alternativno, pre upoznavanja, jednostavno za-mislite da drite dlanove ispred otvorenog plamena.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Skup gestova koji upotre-be nakon rukovanja pruie vam dodatne putokaze za vau proce-nu o njima osoba koja se pokorava upotrebljavae pokomije ge-stove, dok e dominantnija osoba da koristi one samopouzdanije. Ruka ggovor ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Bu je obuen kao glav-nokomandujui oruanih snaga, dok se Bler obukao kao engle-ski ak koga su pozvali kod direktora glvor.

Dakle, kako je bilo? Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije, kao to su hirurzi, umetnici i muziari, takoe e se moda samo slabasno rukovati s vama, isto da bi zatitili ruke.

Definitivni vodic kroz govor tela

Skoro svaki put sam mogao da predvidim koja e da pristane na ples a koja nee. Ruka se prua s dlanom okrenutim nanie; ruka primaoca protresa se jednom otro definitivji kratko nanie, aOpalti tipzatim dva do tri puta energino u oba pravca, da bi se potom stegla stiskom koji ume da zaustavi dotok krvi u ruku.

  BR M970 PDF

Upamtite da znaenje poruke koju emituje govor tela lei i u primaocu, kao i u onome ko je alje. Mnogim ljudima je teko da prihvate da sefinitivni ljudi, u biolokom pogledu, jo uvek ivotinje. Alkohol uklanja in-hibicije i dozvoljava Ijudima da se vie smeju, to oslobaa en-dorfine.

Moja koza je vezana za elezniki prag! Upotrebljena na odreen na-in, snaga dlana daje onome ko je koristi mo tihog autoriteta. Proce-njivanjem ponaanja drugih angauje se izmeu etrnaest i e-snaest oblasti u enskom mozgu, dok mozak mukarca za to ne odvaja vie od etiri do est oblasti. Dodajte joj jo izvanrednu sposobnost raspoznavanja signala govora tela, izraza iica i ostalih trzanja i pomeranja neke osobe, neizostavno ubacite priguseno osvetlje-nje, uvrnutu muziku i tapi tamjana, i garantujemo vam da e i vae kue da bude zadivljeno!

U takvim okolnostima, samoodbrana nije posredi, tako da se ruko-vanje shvata kao iskreno. Na kraju predavanja, svaki stu-dent je propitan, da bi se ustanovilo koliko je nauio i upamtio, i beleen je njegov stav prema predavau. Don je mirno sedeo dok je proroica zurila u svoju kristalnu kuglu.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Osam najgorih rukovanja na svetuOvo to sledi jesu osam najneprijatnijih i najomraenijih vrsta rukovanja na svetu i njihove varijante. Ova taktika vam omoguava da poja-ate stisak, pa ak i da ga preokrenete u potinjavajui poloaj. Primena gornje ruke – DFK koristi prednost gornje ruke decinitivni bi Riarda Niksona stavio u poloaj naizgled slabijegOva uvcna izborna debata predstavlja udesno svedoan-stvo o snazi govora tela.

Klintonov polumeseast osmeh s uvuenim usnama pokazuje emocionalnu suzdranost koju je oseao ili glumio.