ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Tegrel Shashicage
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 14 July 2016
Pages: 26
PDF File Size: 13.36 Mb
ePub File Size: 17.71 Mb
ISBN: 770-3-93833-843-5
Downloads: 93289
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazutaxe

Abraham je zbog poslunosti bio voljan ubiti svog sina. Ipak je novi pojam jedinstva bio jednako revolucionaran dogaaj u ovjekovu psihikom razvoju kao pronalazak ratarstva i indus trije u njegovom ekonomskom razvoju. Ginsberga tvrdei da zago netka rata lei. Mislim na onaj vid u kome je ovjekovo miljenje postiglo potpuno novu kvalitetu, samosvijest. Destruktivni su po ponaanju, instrumentalna je njihova agresija, a ne njihov cilj. Sve dok je defenzivna agresija reakcija ne na stvarne ve na zamiljene ugroenosti proizvedene masovnom sugestijom i annatomija njem mozga, utoliko bi temeljne drutvene promjene ukinule os novu za koritenje te vrste psihike sile.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Oni koji su na vlasti tj. Moda destrukyivnosti opa pri vlanost grijeha, raditi zabranjeno, takoer moe ovim objas niti. Na jednom kraju niza nalazit e se destruotivnosti koji e zaplaiti praktiki svakoga; na drugom e se nalaziti takav osjeaj bespomonosti i nemoi da e gotovo sve zaplaiti zabrinutu osobu.

Karakter se moe shvatiti kao ljudski nadomjestak za nedostatne ivotinjske instinkte; deatruktivnosti je ovjekova druga priroda. Ali ovjeku, kome nedostaje instinktivna determinacija i koji ima mozak koji mu doputa da misli o mnogim pravcima u kojima bi mogao ii, potreban je predmet totalnog oboavanja; potreban mu je predmet odanosti da bude fokusna toka svih njegovih stremljenja i osnova za sve njegove stvarne a ne samo prokla mirane vrijednosti. Ana tomski i fizioloki uvjeti mukog seksualnog djelovanja zahtije vaju od mujaka da bude sposoban probiti himen djevice, da ne bude sprijeen strahom, kolebanjem ili dstruktivnosti otporom koje bi en ka mogla oitovati; kod ivotinja mujak mora enku drati u mjestu za vrijeme penjanja.

Od ponaanja djeaka u mladenakim klapama do vojnika u vojsci, mnoga su destruktivna djela poinjena samo 31 zato da netko ne bi izgledao kukavica i zbog sluanja nareenja.

Kao vrlo dobar primjer vidi Tukididov opis Peloponeskog rata. Sa njamo simbole i desttuktivnosti koji su slini onima koje su zaeli ljudi prije tisua godina u budnom stanju. Privacy Policy Terms and Conditions. Allow this favorite library to be seen by others Deetruktivnosti this favorite library private.

Sigg dolazi do destriktivnosti Dalje smo vidjeli da se s razvojem civilizacije poveavala uestalost i krvavost ratova. Nje gov svijet ini mu se osmiljenim a on se osjea sigurnim u svo je ideje jer vidi da se one podudaraju s onim to ga okruuje, ak ako je karta i pogrena, ona ispunjava svoju psiholoku 56 funkciju.

  LA STORIA SEGRETA DI LUCIFERO LYNN PICKNETT PDF

To su stajalite iznijeli C. To ne predstavlja iznenaenje gene frommm koji zna da se genetsko odreenje moe prenijeti u odre en tip ponaanja, ali se moe shvatiti jedino u pojmovima svo je meupovezanosti s drugim genetikim odreenjima i s cjelo kupnom ivotnom situacijom u kojoj je osoba roena i u kojoj treba da ivi.

Za ovu je dilemu karakteristino da su se u internacionalnim ugovorima koji su regulirali odnos prema ratnim zarobljenicima sve sile slagale u pogodbi da se zabranjuje vladi da vri propa gandu meu svojim ratnim zarobljenicima protiv njihovih vla stitih vlada.

Premda je taj model izvornog ovjeka fiktivan, a odgovarajui Edipov kompleks nije najdublji stupanj ljudskog iskustva, Freu-dova je hipoteza otvorila potpuno novu mogunost: On se uglavnom primjenjivao lkudske rano djetinjstvo i na psihoze16, no njegova dalekosena vanost lei upravo u njegovoj ulozi stva ranja destruktovnosti ili takozvane neurotine linosti.

Zadatak terapeuta je, prvo, pomoi osobi da postane svjesna te smetnje, da shvati kako se razvila i najvaniji omoguiti joj da shvati destruktivmosti su drugi faktori u nje nom karakternom sistemu i njenoj okolini koji je podupiru i op skrbljuju energijom. To je tragian pokuaj jer uspijeva samo trenutano kao u transu ili pijanstvu ili, ako i traje kao u strasti mrnje ili moiosakauje ovjeka, otuuje ga od ostalih, iskrivljava njegovu razboritost te ga ini ovisnim o toj posebnoj strasti kao to je netko ovisan o jakim drogama.

Jedan je bio neprestano smanjenje determinacije pona anja instinktima. Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Iako anayomija misao, posebno u psihologiji, nije naroito pri jateljski raspoloena prema takvim pitanjima za koja se obino smatra da pripadaju podruju filozofije i drugih subjektivnih spekulacija, nadam se da u u slijedeoj raspravi dokazati da zaista postoje podruja za empirijsko ispitivanje.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

To je est, ali i opasan, oblik destruktovnosti nja destrukgivnosti potrebom za odnoenjem koja je obino pomijeana sa sadizmom ; u svom ekstremnom obliku on dovodi do nekih ob lika ludila.

Prije no to ponem elim podsjetiti itaoca da, suprotno bihevioristikoj te oriji, slijedea analiza svih tipova agresije ima za predmet agre sivne porive, bez obzira na to jesu li ili nisu izraeni u agresiv nom ponaanju. On se takoer moe pokuati identificirati sa ivotinjom radi zado-bivanja izgubljene harmonije; taj oblik traganja za jedinstvom bit je mnogih primitivnih religija u kojima je predak plemena to-temska ivotinja ili u kojima se ovjek identificira sa ivotinjom ponaajui se kao ona na primjer teutonski berserkeri koji su se identificirali s medvjedom ili nosei masku ivotinje.

  COURS VLSM CISCO PDF

Konformistika agresija dovoljno je rairena da bi zasluila ozbiljnu panju. On objedinjuje njegovu energiju. Razlika u karakteru uvelike potjee destrukttivnosti ra zlike u drutvenim stanjima iako genetski dane dispozicije tako er utjeu na formiranje karaktera.

Vojniku je tradicio nalno usaivan osjeaj da je sluanje voa moralna i religijska 37 obaveza, za ije bi ispunjenje morao biti spreman platiti ivo tom. U anatonija sukoba grupa koje uzajamno osporavaju kolek tivnu narcisoidnost upravo to osporavanje pobuuje intenzivno meusobno neprijateljstvo.

You may send this item to up to five recipients. Ta kombinacija minimalne instinktivne determinacije i erih nog razvoja mozga nikad se nije pojavila u evoluciji ivotinja i tvori, bioloki govorei, potpuno novu pojavu. Da bismo odgovorili zato je tome tako, moramo uzeti u obzir da je jedna od najosnovnijih razlika mu jaka i enke razlika u funkciji za vrijeme seksualnog ina. Kada drugi ranjavaju njenu narciso idnost prezirui je, kritizirajui je, raskrinkavajui je kada kae neto krivo, poraavajui je u igri ili brojnim drugim prilikama, narcisoidna osoba obino reagira intenzivnom ljutnjom ili bije som, pokazivala ga ili ne, bila ga svjesna ili ne.

Destrhktivnosti jedan razlog pridonio je raz voju tendencije negiranja pretpostavke fiksirane ljudske priro de; taj je pojam, naime, esto erch kao zaklon iza kojeg je poinjeno najvie ljuddke djela. Sebinost je normalan izraz bioloki danog nagona za samoouvanjem, iji je cilj dosizanje neophodnog za ouvanje 32 33 ivota ili uobiajenog, tradicionalnog standarda ivljenja. Trebalo bi, me utim, primijetiti da su te dvije manifestacije esto izmijeane; trebamo samo pomisliti na Himmlerovu hipohondrijsku zaokup ljenost svojim zdravljem.

Babi lonci, Grci23, svi do dravnika naeg vremena planirali su rat zbog, po njihovom uvjerenju, vrlo stvarnih razloga i vrlo su temeljito vagali argumente za i protiv ak iako su, prirodno, njihovi pro-rauni esto bili pogreni.

U trenutku roenja ono je jo simbiotiki vezano za majku i ak nakon roenja to ostaje due no veina ostalih i votinja. Ono odvlai panju od stvarnih uzroka i tako slabi otpor protiv njih. ercih

Anatomuja su obino natprosjeno visoki, prilino tupi, s re lativno visokim postotkom epileptinih i epileptoformnih stanja. AH podruje ovjekovih vi talnih interesa mnogo je ire od podruja ivotinjskih, ovjek se mora odrati ne samo fiziki nego i psihiki.